سوالات متداول

از دو طریق دانلود اپلیکیشن سرو امکان پذیر است...
شما تنها با مراجعه به یکی از نمایندگان رسمی تیم وایزر...
پس از باز کردن ۶ عدد پیچ که در پشت ردیاب وایزر قرار دارد...